ศธจ.แพร่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษาเนิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มลุกเสือ ยุวกาชาดฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน การบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่