ศธจ.แพร่ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ(e-lnspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (e-lnspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom
โดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่