ศธจ.แพร่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาริการภาค 16 (จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย) ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ระบบ Google Meet

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ นางพุทธพร อินทรนันท์ และนางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาริการภาค 16 (จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย) ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ระบบ Google Meet วันเสาร์ 25 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย