ศธจ.แพร่ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (รายบุคคล) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (รายบุคคล) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่