ศธจ.แพร่ประชุมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการตรวจ ติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการตรวจ ติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่