ศธจ.แพร่ประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคเหนือ (ผ่านระบบออนไลน์)

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอยหมายให้นายอรรถนนท์ อุดคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และนายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคเหนือ (ผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างสันทีา 30 กันยายน – 1
ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางกานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” กรุงเทพฯ