ศธจ.แพร่ประชุมโครงการขับคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมโครงการขับคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ให้แก่ผู้บริหาร ของกระทรวงศึกษาธิการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำนโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การจัดการศึกษาในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทของพื้นที่ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่