ศธจ.แพร่ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน Video Conference ระบบแอฟพลิเคชัน Zoom โดยมีนางจิตฤดี ขวัญพุฒ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่