ศธจ.แพร่เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การขอรับใบอนุญาตการตรวจประเมินเพื่อขอต่อใบอนุญาต

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตการตรวจประเมินเพื่อขอต่อใบอนุญาต การตรวจประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่