ศธจ.แพร่โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์) เพื่อสื่อสารความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์) เพื่อสื่อสารความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และบรรยายพิเศษ “บทบาทศึกษาจังหวัดในการสนองงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่