ศธภ.๑๖ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ดร.สมจิต สมอ ดร.ราเชนทร์ พูลทรัพย์ และอ.ธนายุทธ ช่างเรือนงาม เป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาให้แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมไดมอนด์ปารค์อินน์เชียงรายรีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๔ จังหวัดภายใต้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประกอบด้วย เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ แต่ละกลุ่มจะมีผู้แทนที่ทำหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์และแผนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพฐ. สพป. สช. กศน. สอศ. สศจ. เป็นต้น เริ่มต้นตั้งแต่การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ฯลฯ