ศึกษาธิการจังหวัดน่านต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีต้อนรับ นายอรรณนพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นางโสภา ชวนวัน และนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาน่าน ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ในการนี้มีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี