ศึกษาธิการจังหวัดน่านนำคณะครู นักเรียนรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่านนำคณะครู นักเรียนรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดน่าน ตามลำดับดังนี้
มอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ได้แก่เด็กหญิงศรัณย์ภัทร อุปจักร โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เด็กหญิงบุญชนิต จันตระ โรงเรียนบ้านปรางค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และนางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
มอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (จังหวัดน่าน) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 โล่ เกียรติบัตร และเข็มครูผู้สอนดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ นายชำนาญ ชาวแหลง ครูโรงเรียนราชานุบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
มอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาน่าน นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางสาวจีระภา สุดใจ ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางทิชาภัทร์ เหล็กแย้ม ครูโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายนิพจน์ ป้อมทองแดง ครูโรงเรียนวรนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางสาวอัญชลี ตันโน ครูโรงเรียนบ้านผาตูบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
มอบรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ระดับเหรียญทอง โล่ และเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาน่าน ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model ผู้ส่งผลการคัดเลือก นางสาวอริศรา สะสม โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาน่าน ชื่อผลงาน MTPKS LIVES school ผู้ส่งผลการคัดเลือก นางกัลยา พรมสาส์น