ศึกษาธิการจังหวัดน่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และหน่วยงาน ระดับจังหวัด มุ่งสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และหน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 19 แห่ง และอำเภอ TO BE NUMBER ONE จำนวน 15 อำเภอ มุ่งสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่าน ในการต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 เพื่อสร้างกระแส เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี