ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาผลการสรุปแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน