ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองเก่าน่าน

วันนี้ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรน์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 3 เพื่อยกระดับเมืองน่าน สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน GSTC ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล ภาพ/ข่าว โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน