ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 -21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภาพโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
การอบรมดังกล่าว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะตามเฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และให้ขยายผลโครงการสู่สถานศึกษา
ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชรหน่วยลูกเสือฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน