ศึกษาธิการจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา แก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง ในพื้นที่กักตัว

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ออกตรวจติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน และเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง ในพื้นที่กักตัว ในการตรวจติดตาม การจ่ายเงินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเคร่งครัด ผู้ปกครองพอใจ ในการบริการจัดการของโรงเรียน