ศึกษาธิการจังหวัดน่านและคณะร่วมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือทบทวนรองรับบทบาทภารกิจกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะร่วมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทบทวนรองรับบทบาทภารกิจกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน ภาคเหนือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน) ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน