สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ ห้องจันกะพ้อ โรงแรมน่านการีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย นายกัณตภณ คุ้มศิริ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในประชุมครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เกิดความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้าง ความโปร่งใส ในการนำนโยบายต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ และสร้างค่านิยมวัฒนธรรมที่สุจริต เพื่อให้เกิด “องค์กรภาครัฐต่อต้านการทุจริต”