สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประสานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประสานงานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2 ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน กิจกรรมย่อย พัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดอบรม เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ณ โรงเรียนนาน้อย โดยมีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด จุดที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในอำเภอท่าวังผา จำนวน 12 โรงเรียน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ด้านจราจรบนท้องถนน ด้านความมั่นคง ด้านอัคคีภัย ด้านภัยธรรมชาติ และความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาพ/ข่าวโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัดน่าน