สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการ 4 คณะ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการ 4 คณะ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) อนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม น่านกรีนเลค วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งในการประชุม ครั้งนี้โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในจังหวัดน่านได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดน่าน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลส่งผลต่อผู้เรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ต่อไป
และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการร่วมแสดงมุทิตาจิตกับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี