สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับรายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดน่าน พบปะ มอบโอวาท นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมแสดงความยินดี
ในการรับรายงานตัวในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เข้ารับรายงานตัวในแต่ละสาขาวิชาเอก ดังนี้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ราย สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 ราย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 6 ราย สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 ราย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย สาขาวิชาเอกสังคม จำนวน 1 ราย สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 ราย และสาขาวิชาเอกประถมปฐมวัย จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 ราย