สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัดน่าน

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 ตามโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อค้นหาและติดตามผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งดูและ ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาบังคับและหรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ