สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 21 วาระ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีนางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมทาง Video conference Google Meet