สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ๕ แห่ง เข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โรงเรียนแม่จริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณ เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดน่าน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดน่าน