สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับผู้เรียนในพื้นที่ชายแดน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับผู้เรียนในพื้นที่ชายแดน ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับผู้เรียนในพื้นที่ชายแดน เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดน่าน สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ ในการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับแก้ไขนวัตกรรมในการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยในพื้นที่ชายแดน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย ในพื้นที่ชายแดน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนบ้านปางแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนบ้านปางแก สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 2 และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน