สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 5/256

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.น่าน) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) อนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน)