สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 15 วาระ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 16 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานกรรมการ นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว ผู้แทนสำนักงาคณะกรรมการข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมทาง Video conference Google Meet