หน่วยงานจังหวัดน่านร่วมพัฒนาระบบ AIP-NAN Dashboard

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการนำเสนอผลการพัฒนา ระบบ AIP-NAN Dashboard ณ ห้องประชุมน่านบูติก รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์ การมหาชน) สทอภ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่ระหว่างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ เชิงองค์รวมของจังหวัดน่าน หรือ ระบบ AIP-NAN Dashboard ที่ผ่านมา สทอภ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดน่านหลายครั้ง เพื่อร่วมออกแบบตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน และรับฟังข้อเสนอแนะในการนำมาพัฒนาระบบ AIP-NAN Dashboard ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กับมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน เพื่อให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน ตลอดไป