อบรมการสร้างความรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่ เข้ารับการอบรมการสร้างความรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่าน Zoom Meeting โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่