เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)