เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติิหน้าที่
ศึกษาธิการภาค๑๖ เข้าร่วมการประชุมโดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้กับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด
และผู้บริหารระดับสำนัก ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ