เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ผ่านระบบ VDO
Conference ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการบรรยาย