แกนนำปฐมวัยน่านร่วมจัดทำคู่มือการนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคู่มือการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวันในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด นางอรทัย เลาอลงกรณ์ เป็นผู้ให้แนวทางการตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน นักวิชาการ และศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 คน เพื่อร่วมตรวจสอบ และปรับแผนการจัดประสบการณ์