แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564