ขนาดตัวอักษร

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

คำชี้แจงให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน กรุณากรอกตามความเป็นจริง
(1= น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด)

 

สถานะภาพผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

น้อยสุด (1)น้อย (2)พอใช้ (3)มาก (4)มากที่สุด (5)
3. มีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์
4. มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
5. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
6. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
7. มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้
น้อยสุด (1)น้อย (2)พอใช้ (3)มาก (4)มากที่สุด (5)
8. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
9. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้
10. กระดานข่าว (Web board) ภายในเว็บไซต์มีความเหมาะสม
11. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
12. รูปแบบ,ขนาด และสีของตัวอักษร อ่านได้ง่าย สวยงาม และเหมาะสม
13. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้
14. เว็บไซต์อื่นที่ทำการเชื่อมโยงเหมาะสมและมีประโยชน์มาก
น้อยสุด (1)น้อย (2)พอใช้ (3)มาก (4)มากที่สุด (5)
15. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
16. เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
17. มีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา

ศธภ.16 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้

Top