โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษารองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความเป็นมา ความสำคัญ แนวทางการดำเนินงาน และการรักษามารตฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) บทบาทของสถานศึกษาในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการขับเคลื่อนเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยาและแพร่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย