โครงการจัดทำฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาชำนาญพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) จััดโครงการจัดทำฐานข้อมูล
และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยมีนายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธีเปิด