โครงการ ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร (กองที่ ๑) และ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด (กองที่ ๒) ซึ่งมีกำหนดดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายจากลูกเสือ เนตรนารี จราจร ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน ๘๐ คน โดยจัดกิจกรรมแยกเป็น ๒ กองๆ ละ ๔๐ คน