โรงเรียนจังหวัดน่านรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประเทศ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประเทศ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประเทศ และเครือข่ายการบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้รับคัดเลือก เข้ารับการประเมินโรงเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา (กลุ่ม B) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน