Continuous and Linking Curriculum : CLC

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการอบรมการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมี ผศ.ดร. วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายจากบุคลากรของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จำนวนมากกว่า 100 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้