Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นายวีรัตน์ สานุมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และมีผู้ร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ทั้งนี้ คณะทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาฯ ครั้งนี้ด้วย